Privacy

 
ABD Groep hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
 
In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
 
ABD Groep houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
· Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 
· Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 
· Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 
· Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 
· Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 
· Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 
 
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u deze stellen via: info@abdnissan.nl

 

 

Disclaimer

 
Alle auteursrechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, audio, video, merkenrechten, logo's, software of informatie in enige vorm, komen toe aan Nissan s.a.s. en/of Nissan Nederland, hierna: Nissan. 

Informatie op deze internet site mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Nissan. Links naar deze site zijn alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van Nissan en Nissan is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor deze links. 

De ABD Nissan internet site wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-) virussen, doch de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of apparatuur kunnen beinvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden. 

Deze internetsite kan tevens links bevatten naar niet Nissan sites. Nissan is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite. 

Door ABD Nissan per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Nissan staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. 

Wijzigingen in prijzen en uitvoeringen worden voorbehouden. Ofschoon de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard ook. 

Aan de omschreven produkten en genoemde prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. De genoemde prijzen zijn indicatief en exclusief montagekosten.